Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka.

MIEJSCE KONFERENCJI

Siedziba Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55.

Sala nr 56, parter

TERMIN

18 i 19 listopada 2010 r.

IDEA I CEL

Permanentne zmiany zachodzące w gospodarkach światowych, związane są z procesami globalizacji
i integracji ekonomicznej oraz fenomenem doby kryzysu. Równie wielkie znaczenie dla współczesnej ekonomii ma zwiększenie skali i zakresu międzynarodowego przepływu kapitału, wzajemne przenikanie kapitałów rzeczowych, finansowych i ludzkich. Procesy te wymuszają wprowadzenie do szeroko pojmowanej teorii nauk o zarządzaniu wielu nowych metod, modeli i technik. Stawia to, zarówno przed kadrą naukową zajmującą się analizą i oceną tych procesów jak i przed praktykami biznesu, szereg nowych wyzwań. Z tego względu, tak ważnym staje się omówienie i skonfrontowanie poglądów dotyczących innowacji w zakresie zarządzania. Celem konferencji jest także zintegrowanie rónych środowisk, co bez wątpienia będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań do podmiotów ekonomicznych. Ważnym aspektem jest również dążenie do poszukiwania powiązań pomiędzy modelami zarządzania i metodami gospodarowania finansami. Dobrym przykładem mogą być chociażby: chęć poszerzenia procesowego podejścia do zarządzania o aspekty analizy finansowej efektywności
i rachunku kosztów działań, czy też powiązania metod rachunku ekonomiczno-finansowego z teorią zarządzania w modelu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Tegoroczna edycja konferencji stanie się po raz kolejny forum wymiany poglądów i opinii środowisk naukowych oraz praktyków ze świata biznesu, zajmujących się zagadnieniami zarządzania i finansów. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji.

UCZESTNICY

Pracownicy naukowi i biznesmeni z kraju i z zagranicy, zajmujący się szeroko pojętą problematyką zarządzania i finansów.